Vat dammavlagsnande

Direktiv 94/9 / EG (ATEX är ett normativt dokument som också tas bort till enheter samt skyddsstilar. Apparaten i fråga är huvudsakligen avsedda för användning i områden som utsätts för metan- eller kolstoftxplosionsrisker. Principen är materialet i Europaparlamentet och råd den 23 mars 1994.

Men i vårt rättssystem presenterades det på grundval av ekonomiministers förordning av den 22 december 2005. OJ Nr 263, föremål 2203 Direktivets huvudsakliga avsikt är för det första att approximera medlemsstaternas lagstiftning som ägnar sig åt verktyg och skyddssystem för data för konsumtion vid metan- och kolstoftexplosionsavstånd. Direktivet gäller emellertid för anordningar och skyddssystem som är avsedda att användas i explosionsfarlig atmosfär. Samtidigt bör det noteras att principen som diskuteras samtidigt gäller säkerhets-, kontroll- och regleranordningar. Dessa anordningar är avsedda att användas utanför de diskuterade zonerna och som påverkar säkerheten hos anordningar och skyddssystem som är avsedda för marken i explosionsfarliga områden.Det finns undantag från ATEX-direktivet. Detta direktiv är inte särskilt avsett för medicinska produkter som tas i en sjukvårdsförening. Det är inte heller riktat till utrustning som används för hushållsbruk, personlig skyddsutrustning, fartyg eller transportutrustning.Denna rättsakt i Europeiska unionen har särskilda krav som returneras i de angivna standarderna. Dessutom klassificeras det explosiva sfärer som ses i bilaga nr. Också till direktiv 1999/92 / EG ATEX137, 16/12/1999 "På lämpliga krav för att öka förtroendet och hälsan hos arbetstagare som potentiellt utsätts för boken i områden med explosivt innehåll."Utrustning och skyddssystem kan vara föremål för andra direktiv om olika utseende och vad de dessutom förväntar sig att sätta på CE-märket. Detta märke bör vara ansvarigt, läsligt och oförstörbart.Det nuvarande direktivet kommer att ersättas med den nya informationen ATEX 2014/34 / EU. Försvara sista dagen den 20 april 2016.