Varfor damm med lagre granulering ar farligare for halsan

Man Pride

I ett företag där damm, vätskor, gaser eller bara brandfarliga ångor lever, och det finns inga zoner som är utsedda där som kan vara potentiellt explosiva, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att arbetsgivarens plikt är att identifiera potentiellt explosiva zoner.

Vidare i kärnan i stycket §§ 37. 1. Förordning av inrikesministeriet och förvaltningen av den 7 juni 2010 i historien om brandskydd av byggnader, andra byggnadsobjekt och områden (Dz.U.10.109.719, även för ändamål och mer på I omgivningar där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där blandningar kan utgöra en explosion, utförs en explosionsriskbedömning.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är utsatta för explosion. I lägenheter och yttre utrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan göra explosion.

Bedömningen av explosionsrisken ska utformas enligt gällande europeiska standarder, bland annat bör följande nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av snabb och explosionskontroll.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva zoner Yttrande och beteckning.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiva atmosfärer - Materialegenskaper beträffande klassificering av gaser och ångor - Testmetoder och tabellinformation"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav på förtroende och hantering av sekundära batterier..